ตราสัญลักษณ์ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (Information and Communication Technology for All Club logo: ICT for All Club)


ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (HS1A) กำลังทรงวิทยุสื่อสาร และทรงใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

Search this site

 >> ข่าวสารแวดวง ITโครงการรวบรวมภาพประทับใจในหลวงกับวิทยุสื่อสาร

โครงการรวบรวมภาพประทับใจในหลวงกับวิทยุสื่อสาร

ด้วยผู้เขียนได้พบภาพแห่งความประทับใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้วิทยุสื่อสารประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ผู้เขียนจึงเกิดแนวคิดที่จะรวบรวมภาพแห่งความประทับใจเหล่านั้น ไว้เป็นเครื่องระถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวงการวิทยุสื่อสาร โทรคมนาคมของประเทศไทย ...จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีไฟล์รูปภาพ ในหลวงกับวิทยุสื่อสาร โดยเป็นภาพที่ปรากฏเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือติดพระองค์ หรือวิทยุสื่อสารชนิดอื่นอย่างเด่นชัด ทุกท่านสามารถส่งไฟล์รูปภาพดังกล่าวมาได้ที่อีเมล์ hs4hnl@gmail.com เพื่อผู้เขียนจะได้นำมารวบรวมและนำขึ้นให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดไว้เป็นเครื่องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทางเว็บไซต์ http://www.ictforall.org ต่อไป และหากเป็นไปได้อาจจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ในอนาค ตต่อไปครับ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด พระราชอัจฉริยภาพด้านวิทยุสื่อสาร

ดาวน์โหลด.. สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด พระราชอัจฉริยภาพด้านวิทยุสื่อสาร..(wmv)

“การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน ที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกันดำเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง สำคัญที่สุดควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกซึ้งและกว้างขวางแล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดี มีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่มให้พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพของบ้านเมืองของเรา เพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติมีโอกาสได้พัฒนาอย่างเต็มที่และสามารถอำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคมและเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง” (พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2526)

เทปบันทึกพระสุรเสียง VR 009 กับศูนย์สายลม (กรกฎาคม 2528)

เทปบันทึกพระสุรเสียง VR 009 กับศูนย์สายลม..ส่วนที่ 1
..@.. ส่วนที่ 2 (กรกฎาคม 2528)..(wma)ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ ร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำ “หนังสือพระเจ้าอยู่หัว นักวิทยุสื่อสารผู้ยิ่งใหญ่” ซึ่งเป็นหนังสือประมวลพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรอบ 38 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ ผู้ถวายงานสนองพระเดชพระคุณได้รวบรวมไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นต้นมา ด้วยพระราชกรณียกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมหลากหลายด้าน แต่ละด้านได้แสดงออกถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพและความเป็นพหูสูต ที่ล้วนเกิดจากพระปัญญาคุณที่สามารถเข้าถึง มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแก่นหรือธรรมชาติที่แท้จริงของวิชาการแขนงนี้ ทั้งยังทรงสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างแท้จริง
หนังสือดังกล่าว มีขนาด ๘.๕๐ x ๑๐.๒๕ นิ้ว หนา ๓๒๐ หน้า ปกแข็งพิมพ์ ๔ สี ปั๊มทองเค เนื้อในกระดาษอาร์ตมัน พิมพ์ ๔ สี ทั้งเล่ม ราคา ๘๐๐ บาท ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสั่งจองได้ที่ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔๐/๕๔ ซอยอินทามระ ๘ ถนนสุทธิสารฯ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. ๐-๒๖๑๖-๖๙๓๖-๙  โทรสาร. ๐-๒๖๑๖-๖๙๔๐

หนังสือพระเจ้าอยู่หัว นักวิทยุสื่อสารผู้ยิ่งใหญ่..(pdf)

ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ ร่วมกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำ “หนังสือพระเจ้าอยู่หัว นักวิทยุสื่อสารผู้ยิ่งใหญ่” ซึ่งเป็นหนังสือประมวลพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรอบ 38 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ ผู้ถวายงานสนองพระเดชพระคุณได้รวบรวมไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นต้นมา ด้วยพระราชกรณียกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมหลากหลายด้าน แต่ละด้านได้แสดงออกถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพและความเป็นพหูสูต ที่ล้วนเกิดจากพระปัญญาคุณที่สามารถเข้าถึง มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแก่นหรือธรรมชาติที่แท้จริงของวิชาการแขนงนี้ ทั้งยังทรงสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างแท้จริง หนังสือดังกล่าว มีขนาด ๘.๕๐ x ๑๐.๒๕ นิ้ว หนา ๓๒๐ หน้า ปกแข็งพิมพ์ ๔ สี ปั๊มทองเค เนื้อในกระดาษอาร์ตมัน พิมพ์ ๔ สี ทั้งเล่ม ราคา ๘๐๐ บาท ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสั่งจองได้ที่ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔๐/๕๔ ซอยอินทามระ ๘ ถนนสุทธิสารฯ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. ๐-๒๖๑๖-๖๙๓๖-๙ โทรสาร. ๐-๒๖๑๖-๖๙๔๐

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn:Empowerment to solve the Digital Divide in the Kingdom of ThailandHer Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn:

Empowerment to solve the Digital Divide in the Kingdom of Thailand
..(PDF)การอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต” 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30-16.00 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต จัดการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงวัยด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต” ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เฟส 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
H Welcome To Our Site

“รวมเป็นส่วนหนึ่ง...
ในการสร้างความเท่าเทียมกัน
ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
'Reach The Unreached And Bridge The Digital Divide'
...สมัครสมาชิกชมรมฟรี..[Apply]”

<< ใบสมัครสมาชิก..[WORD]..[PDF] >>>> ส่งทุกเรื่องราวถึงเราได้ที่นี่ <<:: ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ASEAN ICT for All

NEWS Clipping: มติชนรายวัน, วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11357 ...[PDF]
NEWS Clipping: Thai NGOs, ตามรอยพระยุคลบาทด้านการสื่อสาร ,21 ธันวาคม 2550 ...[PDF]
NEWS Clipping: A Partial List of Activities with Prof.Dr. Srisakdi Charmonman either at SCIT or elsewhere ,December 12, 2007 ...[PDF]

ชมรม ๙๖๐ เพื่อปวงชน | 960 for All Club
มูลนิธิชัยพัฒนา
ชมรมพระพุทธศาสนา เอไอเอ
เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University
บริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด TeleTrol One
ฑูตสันติภาพ (ประเทศไทย) | Ambassador for Peace (Thailand)
ประวัติ ผลงาน และบทความของ พลตำรวจตรี สุชาติ  เผือกสกนธ์, VR001/HS1BA
ประวัติ ผลงาน และบทความของ ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน | Prof.Dr.Srisakdi Charmonman
โครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICT


:: บทความทางวิชาการ

พรปีใหม่ จากในหลวง

“...“สวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่(นามเรียกขานแบบลำลองของนางจันทร์สม อินทร์พิรมย์ ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว เธอเป็นพนักงานรับส่งวิทยุของเขตการทางพิษณุโลกในขณะนั้น) และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคน ขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปลอดภัย มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ สวัสดี” นี่คือหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้ผู้ฟังต้องขนลุกซู่ ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้..."


ย้อนรอย HT-220 หนึ่งในเครื่องวิทยุมือถือส่วนพระองค์ HS1A


การปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทด้านการสื่อสาร” โดย พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ (VR-001/HS1BA) ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส และอดีตอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2550 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. ณ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ..[PDF]

การปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2550..[WORD] | [PDF]

Major ICT Leadership from HM the King of Thailand By Prof. Dr. Srisakdi Charmonman, President of the Computer Association of Thailand under the Royal Patronage of HM the King ... [English version...PDF]

Long Live the KING, Bhumibol Adulyadej, who is as much a spiritual leader as a worldly one. By Thossaphol NORATUS ... [English version...PDF]

บทความพิเศษ "เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช กับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖"..[PDF]

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐานสู่บรมสุข..[PDF]

๑๐๐ ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ไปดูงานสื่อสารที่ยุโรป ..[PDF]

80 พรรษา พระผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดิน..[WORD]

ตามรอยพระยุคลบาท 80 พรรษา HS1A..[WORD]

ตามรอยพระยุคลบาท 80 พรรษา ในหลวงกับ IT..[WORD]

เย็นศิระเพราะพระบริบาล..[PDF]

เรื่องราวและภาพแห่งความประทับใจ..[PDF]

พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย..[PDF]

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ..[PDF]

ทรงดุจดังพระโพธิสัตว์เจ้า..[PDF]

พระผู้ทรงเป็นดวงประทีปแห่งการพัฒนา..[DOC]

ในหลวงกับการสื่อสาร ความทรงจำที่คนไทยอาจไม่เคยรู้..[PDF]

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงกับภูมิสารสนเทศ..[PDF]

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕)..[PDF]

60 ปีบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส [1]..[PDF]

60 ปีแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และราชาภิเษกสมรส [2]..[PDF]

ในหลวงกับการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน..[PDF]

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นกำลังของแผ่นดิน..[PDF]

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มรดกธรรมจากในหลวง..[PDF]

ตามรอยเครื่องวิทยุสื่อสาร FM-1 และ FM-5 เครื่องวิทยุส่วนพระองค์ของในหลวง..[PDF]

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสี่ยงภยันตราย เพื่อพสกนิกร..[PDF]

77 พรรษา สมเด็จแม่แห่งแผ่นดิน..[PDF]

พระบรมราชินี ผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน..[WORD]

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ และ 60 พรรษา สยามมกุฎราชกุมาร ..[PDF]

งานหน่วยแพทย์ทางวิทยุ พอ.สว. พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์..[WORD]

พระกรุณาธิคุณด้านการศึกษาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสในประเทศไทย ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์..[PDF]

พระกรุณาธิคุณด้านการพัฒนาสังคม ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์..[WORD]

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กับงานอักษรศาสตร์..[PDF]

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี กับการพัฒนาสังคม..[PDF]

รัตนราชสุดา สมเด็จเจ้าฟ้านักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยุสมัครเล่น (HS1D)..[PDF]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับวรรณคดีและภาษาฝรั่งเศส..[PDF]

รัตนราชสุดา สมเด็จเจ้าฟ้านักพัฒนา..[PDF]

“สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา” ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ..[PDF]

85 ความทรงจำ ถึง พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ (วีอาร์ 001/HS1BA) (ตอนที่ 1 และ 2)..[PDF]

9M4CME สมาคมกิจการวิทยุสมัครเล่นในสถานการณ์ฉุกเฉินมาเลเซีย Malaysian Amateur Radio Emergency Service Society (MARES) ..[PDF]

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ..[WORD]

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินทั่วโลก Emergency Numbers Around the World ..[WORD]

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ..[PDF]

สู่ สปป.ลาว ในวันสงกรานต์..[WORD]

JUST in TIME หลักการที่ใช้ไม่ได้กับระบบขนส่งในต่างจังหวัด..[WORD]

มองปราสาทพระวิหารผ่าน Google Earth..[WORD]

Digital Beijing, Digital Olympics Games 2008 ..[PDF]

Digital Beijing, Digital Olympics Games 2008 (V2) ..[PDF]

รำลึก 25 ปี วันสื่อสารแห่งชาติ 2551 ..[PDF]

Green Bangkok Wi-Fi ..[WORD]

บทบาทของนักวิทยุสมัครเล่น กับการแสดงออกทางการเมือง ..[PDF]

จุดเปลี่ยนของ e-Mail กับการติดต่อสื่อสารในภาครัฐ..[PDF]

LAST MILE กับโครงข่าย IP สู่ SMART THAILAND..[PDF]

เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย ในวันสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 44 บารัค โอบามา (Barack Obama) ..[PDF]

ลด e-Waste ขององค์กรด้วย Green IT..[PDF]

โครงสร้างพื้นฐานสู่.. SMART THAILAND ..[PDF]

Wisdom of Crowds จากปัญญามหาชน...สู่นวัตกรรมขององค์กร ..[PDF]

ก้าวผ่านกึ่งทศวรรษของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ..[PDF]

SolarZentrum Mecklengurg-Western Pomerania-Dorf Mecklenburg, Germany ต้นแบบพลังงานชุมชนและแหล่งเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์..[PDF]

อองรี มูโอต์ (Henri Mouhot) ผู้เปิดดินแดนอินโดจีนสู่สังคมโลก..[PDF]

ย้อนอดีต...บ้านพิบูลธรรม..[PDF]

เทคนิคการเขียนรายงานและหนังสือราชการ..[PDF]

วันวิทยุสมัครเล่นโลก--WORLD AMATEUR RADIO DAY 2009 ..[PDF]

จากฝรั่งเศสคลั่งยีราฟ...สู่คนไทยคลั่งแพนด้า ..[WORD]

วิกฤตเป็นโชคอย่างหนึ่ง…ข้อคิดเพื่อการพ้นทุกข์..[PDF]

เตรียมพร้อมการสื่อสารในภาวะวิกฤติ บทเรียนจากเฮติ..[PDF]

สัญญาประชาคมกับประชาธิปไตยประเทศไทย..[PDF]

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน..[PDF]

หนึ่งทศวรรษสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับแนวคิดสภาภาคประชาชน : One Decade of the National Economic and Social Advisory Council and Public Participation Council’s Conceptual Framework..[PDF]

การเงินชุมชนกับการแก้ไขปัญหาความยากจน กรณีศึกษาธนาคารคนจน บังคลาเทศ..[PDF]

โอกาสทางการตลาดของ e-Book Reader ในประเทศไทย..[PDF]

แนวทางการจัดทําระบบถายทอดสดผ่านเว็บไซต์ Live Web..[PDF]

ร้อยกว่าปีกิจการวิทยุสมัครเล่น กับอนาคตวิทยุสมัครเล่นไทย..[PDF]

วิทยุสื่อสารเพื่อความมั่นคง และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน..[PDF]

หนึ่งทศวรรษสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับแนวคิดสภาภาคประชาชน (ฉบับลงตีพิมพ์ในวารสารสถาบันพระปกเกล้า)..[PDF]

สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย..[PDF]

พระราชอัจฉริยภาพด้านวิทยาการวิทยุสื่อสารของในหลวง ผ่านพระราชนิพนธ์แปล "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ" ..[PDF]

ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด วิถีสู่ชีวิตที่พอเพียงตามรอยพระยุคลบาท..[PDF]

ความท้าทายของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ..[PDF]

วิทยุมือถือสนามวีเอชเอฟ ..[PDF]

HI-SPEED Internet ที่เอเวอเรสต์..[PDF]

บทเรียน 6 ประการเกี่ยวกับความปลอดภัยเรื่องรหัสผ่าน..[PDF]

การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายวิทยุสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน..[PDF]

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน..[PDF]

ยุทธศาสตร์ชาติกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายใต้ความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ียน..[PDF]

ผู้สูงวัยกับความหวังในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ..[PDF]

ตามรอยการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจภายใต้ฉันทามติวอชิงตัน ..[PDF]

การสร้างความสมดุลและยั่งยืน ของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเข้มแข็งของสังคม ..[PDF]

Happy Planet Index กับแนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..[PDF]

เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ "สันติวิธีสายธารตะวันออก" วันพฤหัสบดี 14 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตพญาไท)..[PDF]

บทความ เรื่อง "3G 4G 5G" ..[PDF]

บทความ เรื่อง "ย้อนอดีตกาฬสินธุ์ ๒๒๐ ปี " ..[PDF]

รายงานการวิจัย สภาพและความต้องการการฝึกอบรมด้าน ICT ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (โดย อารีย์ มยังพงษ์, 2555) ..[PDF]

วัดกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาชนและชุมชน..[PDF]

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรม ด้วย มอก.๙๙๙๙ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม..[PDF]

ตามรอยพระยุคบาทเศรษฐกิจพอเพียง...วิถีสู่ความสุขใจของคุณแม่แสงจันทร์ นรทัศน์ ..[PDF]

สมณะบินก้าว อิทธิภาโว (ชาวหินฟ้า) [HS7OEO]...จากวิทยุสมัครเล่น...สู่...คลื่นบุญนิยม ..[PDF]

ในสมัย "Internet of Things" ทุกสิ่งทุกอย่างจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเป็นไปโดยอัตโนมัติ...[ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน]..[PDF]

เอกสารที่ระลึกจาก ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน]ในโอกาสที่ชมรม ICT for All เข้าพบขอพรปีใหม่ 2558 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 ..[PDF]

บทความ 150 ปี สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 4U0ITU..[PDF]

แบบอย่างข้าราชการที่ดี บทเรียนจากหนังสือ “Bon Voyage บนเส้นทางข้าแผ่นดิน” ของ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์..[PDF]

ความพอเพียงของเรา...ยังประโยชน์สุขแก่โลกได้อย่างไร..[PDF]

บทวิเคราะห์ประเทศไทย 4.0 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..[PDF]

บทความ "แนวทางการเข้าถึงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ Using IT for Access to the Buddha's Teachings and Dissemination of Buddhism" โดย ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club, www.ictforall.org)..[PDF]

Gallery

eXTReMe Tracker