ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin Tourism Club logo: KTC)
ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายทศพนธ์
นรทัศน์ ในนามชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552  ด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์ และมหิทธิฤทธิ์แห่งเทพยดาอารักษ์ทั่วจักรวาล  ด้วยบุญญาภินิหารแห่งพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองพระเศวตฉัตร และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์  ด้วยอำนาจแห่งพระราชกุศลที่ได้ทรงบำเพ็ญปฏิบัติ  ดุจพระโพธิสัตว์สะสมทศบารมี  โปรดประชุมอภิบาลบันดาลดลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง กอปรด้วยพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายทั่วทิศานุทิศ
หมู่ปัจจามิตรที่หวังประทุษร้ายต่อพระบรมเดชานุภาพ จงพ่ายแพ้แก่ทศพิธราชธรรมจรรยา และพระราชสัมมาปฏิบัติ 

ขอทรงสถิตเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมมวลหมู่พสกนิกรชาวไทย ให้ผ่านพ้นจาก
ภัยพาล ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจให้บังเกิดความสมานฉันท์และพัฒนาราชอาณาจักรไทยไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นคำสอนที่ได้พระราชทานไว้อย่างยั่งยืนตราบจิรัฐิติกาล เทอญ  
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
กอปรด้วยพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายทั่วทิศานุทิศ
หมู่ปัจจามิตรที่หวังประทุษร้ายต่อพระบรมเดชานุภาพ
จงพ่ายแพ้แก่ทศพิธราชธรรมจรรยา และพระราชสัมมาปฏิบัติที่ทรงบำเพ็ญมา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ตราสัญลักษณ์ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin Tourism Club logo: KTC)
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์


:: เอกสารโครงการของชมรมฯ
+ โครงการจัดทำเว็บไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ www.KalasinTourism.org ..[PDF]เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย
ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี


กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เริ่มตั้งเป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตร ได้อพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงพร้อมไพร่พล และมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำปาว เรียกว่า “บ้านแก่งสำโรง” แล้วได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกาฬสินธุ์” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลว่า “ดำ” “สินธุ์” แปลว่า “น้ำ” กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ำดำ” ทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นคนแรกกาฬสินธุ์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 519 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอท่าคันโท อำเภอเขาวง อำเภอห้วยเม็ก อำเภอคำม่วง อำเภอหนองกุงศรี อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอร่องคำ อำเภอสามชัย อำเภอนาคู อำเภอดอนจาน และอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,055.07 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขาตามแนวเทือกเขาภูพาน ตอนกลางเป็นเนินเขาสลับป่าโปร่ง

Link ที่น่าสนใจ จังหวัดกาฬสินธุ์ - www.kalasin.go.th
- ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์

ไดโนเสาร์จังหวัดกาฬสินธุ์